Lagere School

De Lagere School aan het Hofplein is enige tijd door de militairen gebruikt voor de Geneeskundige Dienst.

 

Rotterdams Nieuwsblad, 20 augustus 14

Dinsdag zijn te Vianen alle scholen weer begonnen. In de openbare school kan geen onderwijs gegeven worden, wijl dit als hospitaal is ingericht. Thans zijn deze klassen gedeeltelijk overgebracht in de R.K. -Zusterschool, in de school met den  Bijbel en in de Ned. Herv. Kerk; zoodat thans openbaar onderwijs wordt gegeven in Bijzondere Chr. scholen.

 

Vianen, 7 October 1914

Schoolbanken

De banken van de school aan het Walsland zijn na de ontruiming van de school ten behoeve van de geneeskundige dienst van het leger, eenigen tijd geborgen op de speelplaats. 96 Dezer banken waren voor de ontruiming door den aannemer van het schilderwerk geplamuurd en overgegrond. De verf aan deze banken zoowel als van de overige heeft veel geleden. De schade aan de eerst genoemde 96 banken schat ik op fl. 40,- Het bedrag benoodigd voor het in orde maken voor de overige banken schat ik op fl. 150,- Ik geef uw college in overweging bij de geneeskundige dienst aan te dringen op de schade vergoeding als volgt: voor eerst genoemde 96 banken een bedrag van fl. 40,- en voor de andere banken een bedrag van fl. 100,- Deze laatste banken zullen na het weer in orde maken in eenigzins beteren toestand zijn dan voor de ontruiming, redenen waarom ik voorstel niet het volle bedrag van fl. 150,- te vragen.

J. Feikema

Aan heeren burgemeester en wethouders van Vianen

 

De Lagere School te Vianen. [Bron: Postcardsfrom.nl]

Vianen, 6 januari 1915

Besmettelijke ziekten wet

Het achterste lokaal van de voormalige school aan het Hof werd vóór de mobilisatie ingericht tot een gelegenheid tot afzondering en verpleging van de lijders aan besmettelijke ziekten ingevolge art. 7 der wet van 4 December 1872 (Mbl. 134) houdende voorzieningen tegen besmettelijke ziekten. Op dit lokaal werd van inkwartiering van militairen beslag gelegd. Mondeling heeft de groepsarts Dr. Tuyt [?] mij in het begin der mobilisatie medegedeeld, dat van het militaire barakje voor besmettelijke ziekte alhier ook voor burgers kon gebruik gemaakt worden. Nu is het schoolgebouw aan het Hof ontruimd, doch dat gebouw bevattende 5 lokalen, zal of geheel voor school (er zijn 5 klassen ondertebrengen), of geheel voor hospitaal ingericht worden. Daar Dr. Tuyt ziek is en bedoeld barakje thans zoo door de jongste storm geleden heeft, dat het geheel onbruikbaar is, wend ik mij tot U Hooged. Gestrenge, ten einde U te verzoeken maatregelen te heffen, die aan deze toestand een einde maken opdat mijne gemeente aan hare bij de wet opgelegde verplichting kan voldoen. Ik stel U voor het barakje zoodanig te doen herstellen dat het geschikt is tot opneming van lijders aan besmettelijke ziekten en zal ik gaarne schriftelijke melding ontvangen, dat ook mijne gemeente er gebruik van kan maken voor lijders aan besmettelijke ziekten en voor onbekenden (waar bedoeld lokaal in de school op het Hof ook voor diende. Ten slotte zij hier nog opgemerkt, dat bij schrijven van het college van Burgemeester en Wethouders op 19 November jl. aan den Heer Commandant van de groep Vreeswijk alhier over deze zaak werd geschreven, doch daarop werd geen antwoord ontvangen evenmin op een herhaald verzoek van 26 November d.a.v.

De Burgemeester van Vianen, J.C.F. Hoeufft [?]