Dirk Wieringa

Dirk Wieringa wordt op 6 juni 1884 geboren in Dantumawoude (Dantumadeel). Zijn ouders zijn Lieuwe Wieringa en Trijntje Bos. Wanneer hij in 1903 moet loten voor de militaire dienst is hij 1 meter 736 lang en arbeider van beroep. Hij trekt lotingsnummer 1 en wordt daarmee op 3 maart 1904 “tot de dienst aangewezen”. Hij komt bij het 9de RI.
Na 8 jaar bij de militie te hebben gediend wordt hij op 1 augustus 1912 overgeplaatst naar het 2de bataljon landweer-infanterie. Zo komt hij met de mobilisatie in Vianen terecht. Aan de adressering van enkele kaarten te zien is Dirk Wieringa enige tijd ingekwartierd geweest bij Maria van Iperen, en bij de Burgemeester van Vianen die aan de Voorstraat 419 woonde.  Op 31 december 1918 krijgt Dirk ontslag wegens geeindigde diensttijd. Op 30 mei 1908 trouwt hij met de 23-jarige Trijntje van der Ploeg uit Dantumawoude. Het paar woont dan in Ee.

Dirk Wieringa schreef een hele reeks brieven en ansichtkaarten naar vrienden en familie. Veel van de ansichtkaarten zijn bewaard gebleven in een oud album in het bezit van kleinzoon J. Wieringa uit Hantum. De kaarten mochten voor deze website gebruikt worden, en geven een mooi beeld van het leven van een Landweersoldaat in Vianen.

Op onderstaande foto staat Dirk Wieringa op de achterste rij, tweede van links.

Wieringa

Hieronder het identiteitsplaatje van Dirk Wieringa, gemaakt van celluloid. Elke militair in Vianen had er waarschijnlijk een.

DogTag

Vianen den 9 dezer (9 september)

Lieve Vrouw en kind

Het had mij goed gedacht U eens een aanzicht van ons kerk hier te sturen en hier op te vermelden dat wij nog goed gezond zijn wat wij van U ook van harte wenschen, Wij hebben haast geen dienst gedaan, vandaag te minste niet, en verder alles wel en zijt van harte gegroed uw lieve man en vader

D. Wieringa, Vianen, 2 Bat 2 Comp

 

13 september 1914

Lieve T en L

Hiermede zend ik kleine L maar eens een kaartje waar hij wel bij mee zal zijn, want het komt van vader niet waar, en ik stuur Pa’tje ook eens een, dan is die ook weer te vreden, dit zijn kaartjes van Culemborg die heeft Gosse Visser voor mij mee genomen. Die stond daar op post; Nu schrijf spoedig eens terug. Nu groeten van L.D. Wieringa 2 Bat 2 Comp Landweer Inf Vianen

 

Datum onbekend. Waarschijnlijk geschreven vlak voor de kaart van 21 oktober 1914

Lieve Trijntje en Lieuwe

Daar ik u brief in gezondheid heb ontvangen zoo zal ik u even terug schrijven. Nu T wij gaan morgen dat is dinsdag morgen weg naar Tricht bij Geldermalsen toe, maar als ge schrijft dan maar gewoon adres. Wij worden daar bij burgers ingekwartiert twee dagen denk ik ook bij burgers eeten. Nu Trijntje als ik het aan tijd heb zal ik van daar wel eens schrijven, over ’t geen gij mij hebt geschreven, hoor Trijntje wij zijn nu weer te Vianen ik heb de boel al klaar om op mars. Nu Trijntje als ik het aan tijd heb schrijf ik. Zijt weder gegroet uw L. man en vader D. Wieringa

Ontvang dezen in gezondheid dag

 

21-10-1914

Lieve T. en L.

Wij zijn van morgen om 8 uur uit Vianen gegaan en hebben 6 uuren gelopen om in Tricht te komen, Nu T. daar hebben wij ’t best hoor, G. Bonnema en ik zijn bij burgers ingekwartiert wij leggen bij elkaar op een bed hooi, en hebben het heel best van eeten en drinken, ik denk morgen avond een brief te schrijven en dan zal ik veel meer schrijven, over ’t een of ander. Wij zijn met zen bijden bij drie lui. Nu L. T. dit is een kaartje van Tricht maar er is niets aan ’t dorp. Nu T. een brief volgt en zijt verder gegroet van mij uwe L. man en vader D. Wieringa Landweer Inf. Te Vianen.

Vianen19.2

De ansichtkaart die Dirk Wieringa op 21-10-1914 aan zijn vrouw en kind stuurde, met een foto van Tricht.

 

Vianen, 17-12-1914

Lieve T en L

Ik stuur u hiermee een kaartje ik heb u brief van morgen ontvangen en nu stuur ik u een kaartje omdat ik van avond een nachtelijke oefening mee moet maken en nu plezier heb u in plaats morgen maar een brief te schrijven. Want ik heb van avond geen tijd te schrijven. Wij moeten om 5 uur weg tot 11 uur toe. Nu T wij zijn allen best bij de tijd en wensch van u van harte het zelfde, Maar wij zijn nog ontevreeden over ’t verlof dat wij niet in de kerstdagen kunnen. Nu T ik eindig zoo en dan tot morgen. Groetend van uw L man en vader D.W.

 

Vianen, den 21ste januari 1915

Lieve T en L

Het is nu donderdagavond en de wacht zit er weer op. Nu T wij hebben slecht weer getroffen, maar het was tog beter te doen dan de eerste keer, want het was zoo koud niet hoewel ’t de geheele nacht en dag heeft geregend, maar zijn niet nat geregend. Wij waren met ons beiden weer op pad G.V. [waarschijnlijk Gosse Visser die ook in een eerdere kaart genoemd wordt. N.D.] en ik. Wij hebben een goede nacht gehad. Nu T als ik nu een brief van u ontvang, schrijf ik terstond terug en dan een brief. U zult wel spoedig terug schrijven, en wacht dan maar weer zoo lang als ik terug heb geschreven. G.B. is nog thuis weet ge ook hoe of ’t daar is. Met mij alles wel en hoop van u het zelfde. Gegr. Uw L man en vader D. Wieringa.

 

Korps1

Dirk Wieringa kwam in het korps van de Landweer te Vianen. Het verhaal gaat dat hij aanvankelijk op de trom sloeg. Die sloeg hij echter kapot, zodat hij voortaan het bekken kreeg. Op bovenstaande foto staat hij op de achterste rij achter de grote trom. In een van de kaarten refereert hij kort aan het korps:

Vianen 6 febr. 1915

Lieve T en L

Zoo ik u schreef zou ik een kaartje sturen. Het is nu zaterdagavond en hebben de dienst er weer op vandaag. Het is den geheele dag zoo wat nat weer hier, en dan is er niet veel aan ’t werk. Nu T ik ben nog goed gezond en hoop van jullie ook ’t zelfde. Ge zult wel weer naar de Boer wezen denk ik; is ’t daar nog bij ’t oude? Wij zijn alle dagen bi de dienst dat ik denk de muziek zal wel afgelopen wezen. Nu T ontvang dezen in gezondheid en doe de groeten aan de burluis ik heb Thomas niet meer gezien. Morgen bij welzijn een brief, ik heb een goede wacht gehad.

Gegroet uw L. man en vader

 

Vianen 13 maart 1915

Lieve T. en L.

Het is nu zaterdagavond en nu dacht ik u maar even een aanzicht te schrijven, want ik zal morgen wel een brief van u krijgen en dan kan ik u beter terug een brief schrijven nu L T de wacht zit er weer op ik heb maar 6 uur geschilderd [mogelijk is dit een ander woord voor wachtlopen; het wachthuisje was een geschilderd huisje, N.D.] en de hele nacht geslapen dat is een mooie nacht geweest, krijg ik nu morgen een brief van u dan schrijf ik morgen terug en anders maandag want dan weet ik u beter te beantwoorden, Nu T het is hier nu 4 dagen mooi weer geweest maar ’t droogt niet op wij hebben ’t landbouw verlof op 17 april aangevraagd wat dat nu eens word, hier alles wel ontvang deze naar wensche in gezondheid zoo hij van huis gaat gegroet uw L. D. Wieringa

 

Onderstaande brief werd vermoedelijk begin 1915 aan Dirk Wieringa gestuurd door een collega-soldaat

Geachte vrienden!

We hebben uw briefkaart in gezondheid ontvangen. Het is zoo vreemd dat ge weg bent Trijntje maar de tijd schiet ook weer mooi op om naar huis toe. Het is hier alle dagen mooi weer op de nadag wat mistig maar over dag de zon dat het zal in Friesland ook wel mooi wezen nu dat is te wenschen want dan kunnen jullie maar door werken Er wordt tegenwoordig veel gepraat om met groot verlof naar huis maar ik zal u maar niet al te blij maken nu wordt er weer gezegd dat woensdag gaat de oudste lichting of twee nu we zullen zien het is zoo maar woensdag ze Benne ook al met de nieuwe barak aan het bouwen en met de badinrichting die komt daar vlak bij de keuken over de ringmuur je weet wel. Het is tegenwoordig veel lopen morgen hebben ze weer een mars, je bent gelukkig Dirk.

Gegroet R en M? [R. staat waarschijnlijk voor Renze Dijkman, en mogelijk voor Roelof Dijkman.]