Diverse Krantenartikelen

Rotterdams Nieuwsblad, 20 augustus 14

Dinsdag zijn te Vianen alle scholen weer begonnen. In de openbare school kan geen onderwijs gegeven worden, wijl dit als hospitaal is ingericht. Thans zijn deze klassen gedeeltelijk overgebracht in de R.K. -Zusterschool, in de school met den  Bijbel en in de Ned. Herv. Kerk; zoodat thans openbaar onderwijs wordt gegeven in Bijzondere Chr. scholen.

 

NRC, 22 augustus 1914

Om het gebied van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie te kunnen betreden worden geen passen of andere bewijzen verlangd. Evenmin zijn deze noodig om zich binnen genoemd gebied te bewegen, behoudens voor wat betreft de ongeveer 1000 M. diepe strook, waarin de verdedigingswerken zijn gelegen en de terreinen nabij inundatiemiddelen. Aldaar worden alleen zij toegelaten, die er om overwegende redenen moeten aanwezig zijn. De beoordeling van deze redenen is aan de betrokken groepscommandanten overgelaten, die er mede hebben rekening te houden, dat het bedrijf en het bestaan der inwoners niet noodeloos mogen worden geschaad. Met het oog op de verkeerseischen en de defensiebelangen zijn voorts eenige wegen voor de voertuigen afgesloten en is ook hier en daar rijden in slechts ééne richting geoorloofd. Op de afgesloten weggedeelten wordt alleen toegang verleend, indien de bestemming niet op andere wijze is te bereiken, of we overwegende redenen bestaan om te bevorderen, dat de aankomst ter gewenschter plaatse zooveel doenlijk wordt verhaast; op in slechts ééne richting opengestelde wegen moet de voorgeschreven verkeersregeling in ieder geval worden gevolgd. Ook op de niet verboden wegen worden voertuigen nu en dan aangehouden; automobielen o.a. om na te gaan, of de gevoerde nummers overeenstemmen met de bij de inzittende berustende nummerbewijzen. De standplaatsen van de groepscommandanten zijn te Naarden, Loenen (gemeentehuis), Utrecht (school aan den Draaiweg), Utrecht (huis van bewaring aan den Koningsweg), Vianen (gemeentehuis), Gorinchem, Sleeuwijk (K.M. paal 1 aan den straatweg naar Breda).

 

De Tijd, 3 oktober 1914

Men schrijft ons: Dezer dagen werd door de officieren aan het fort Honswijk een vaandel aangeboden, dat onder de gebruikelijke eerbewijzen werd overhandigd. Telegrammen van hulde werden verzonden aan H. M. de Koningin en aan de legercommandant. Daarna maakte de geheele bezetting een marsch naar Vianen, om voor den groepscommandant te defileeren. Overal stonden de militairen aan den weg geschaard en de burgerij van Vreeswijk en Vianen was komen kijken naar den troep, die daar zoo kranig langs marcheerde. In ‘t fort teruggekeerd, werd de dag besloten met een feest in de cantine, waar behalve de bezetting, vele genoodigden, waaronder ook de geestelijken, aanwezig waren, en een zangvereeniging en een muziekkorps, uit eigen krachten samengesteld, zich afwisselend lieten hooren. Gedichten werden gedeclameerd, door Honswijkers vervaardigd en met een welverdiende tractatie werd de avond besloten. Hulde aan de leiding, die hier niet alleen door de meerderen, maar ook door de minderen wordt gegeven, om het leven te veraangenamen van de mannen, die voor de veiligheid voor ons lieve vaderland op de bres staan.

 

Telegraaf, 27 november 1914

Ook de provinciale commissies voor Overijsel en Gelderland tot ontwikkeling en ontspanning der gemobiliseerde troepen hielden zich hiermede bezig en verspreidden de liederboekjes, door de Nationale Vereeniging [Voor den Volkszang, ND] uitgegeven, evenals o.a. de afdeeling Deventer van het Algemeen Nederlandsch Verbond. Van de liederenboekjes voor militairen, bevattende een twintigtal volksliederen, zijn tot nog toe ongeveer 9000 exemplaren verspreid. Weldra zal tot uitgave van een derden druk moeten worden overgegaan. Op aanvrage zijn aan 26 “mobilisatie-muziekkorpsen” kosteloos de partijen van zes volksliederen toegezonden. Avonden in de forten bij Utrecht en Vianen, te Naarden, Zevenaar, fort Pannerden, Willemstad e.o., Oostvoorne, Rockanie, Hulst, Breskens, Terneuzen, Tessel, Vlieland, Terschelling en nog in meerdere plaatsen zijn in voorbereiding.

Zangbundel

De zangbundel die onder de militairen werd verspreid.

Het Volk, 9 januari 1915

De mobilisatieklub te Vianen hield een kursusvergadering met Dijkgraaf als spreker over het onderwerp: “De oorlog en hare gevolgen”. De mooie rede werd onder ademloze stilte aangehoord door een 40 militairen. Eenige vragen werden naar genoegen beantwoord.

Algemeen Handelsblad, 5 februari 1915

Buitengewoon oorlogskrediet – afdeelingsverslag

Over de voeding der troepen werd in het algemeen met lof gesproken. Echter werden enkele klachten, ook over huisvesting en kleeding en ligging vermeld.

Gebruik van onderwijsinrichtingen voor militaire doeleinden. Naar aanleiding van de mededeeling, dat waar nog troepen in scholen gelegerd zijn dit geleidelijk en zooveel mogelijk wordt beperkt, stelde men de vraag hoever men thans is gevorderd. Enkele leden wezen op Vianen, waar een nieuwe school in gebruik is genomen voor hospitaaldienst, terwijl een oude weer voor het onderwijs is bestemd.

 

Het Volk, 19 april 1915

De mobilisatieclub te Vianen. die geen enkele zaal, zelfs niet voor een huishoudelijke vergadering, kon bemachtigen, is opgeheven. Het kassaldo is aan het N. V. V. geschonken.

 

Leeuwarder Courant, 6 mei 1915

Vrijgesproken.

Het Hoog Militair Gerechtshof heeft uitspraak gedaan in de zaak tegen A. S. R.  [Het zou hier kunnen gaan om Anne Sybes Riedstra, geboren op 28-11-1880 te Suameer, N.D.], oud 34 jaar, geboren te Suameer, landweerplichtig soldaat der infanterie. Deze beklaagde was door den krijgsraad te ‘s Hertogenbosch veroordeeld tot drie maanden militaire gevangenisstraf ter zake dat hij op 27 December 1914 te Vianen, tijdens hij met den landweerplichtige soldaat J. de V. in hetzelfde kwartier, op dezelfde kamer, gelogeerd was, aldaar een paar schoenen heeft weggenomen.

Het hof achtte het wettig bewijs van beklaagdes schuld aan het hem ten laste gelegde niet geleverd en sprak hem vrij.

 

Algemeen Handelsblad, 7 mei 1915

Buitengewoon crediet.

Sommige officieren leggen veel te veel provooststraffen op. In de stukken is daarover geklaagd; de minister antwoordde: het is rechtmatig. Zeker, de officieren hebben daartoe het recht, maar de eene officier legt veel meer provooststraffen op dan de andere. Daartegen komt spreker op. Een luitenant kan zes dagen gevangenisstraf opleggen voor kleinigheden. Wat is dat voor een systeem? Kan men er zich dan over verbazen als een heele compagnie in oproer komt tegen zulk een luitenant? Spr. somt verschillende gevallen van zoodanige zijns inziens ergerlijke strafoplegging op in Utrecht, in Den Helder, in Vianen. Wat is dat voor barbaarschheid, in den winter 46 dagen provoost op te leggen, waarvan 28 op water en brood? En zoo gaat het in menig garnizoen dag in dag uit.

 

Het Volk 5 juni 1915

Hooibouw-verloven.

Men schrijft ons: Dat de bevoegde autoriteiten gelukkig zijn geweest met de regeling der hooibouw-verloven, is op z’n minst gezegd zeer twijfelachtig en de militaire autoriteiten zorgen er voor om ’t weinig goede dat de regeling nog heeft, geheel te vernietigen. Er wordt verlof verleend van ten hoogste 6 weken. Gemiddeld krijgt ieder aanvrager 4 weken verlof. De aanvragers worden verdeeld in drie groepen: groep één bestaat uit de groote bedrijfsarbeiders, twee zijn de middelmatigen, drie de kleinen. Bij de toekenning van verlof gaat groep één voor, dan volgt twee, dan drie. Een verlof van gemiddeld 4 weken voor de hooioogst voldoende achtend, krijgt men nu dit, dat de groote boeren kunnen beginnen, zij die kleiner bedrijf hebben moeten wachten en zij die tot groep drie behoren, komen pas na 12 weken aan de beurt voor hooibouwverlof, omdat de minister van oorlog bepaalde dat het meer dan 15% der manschappen van een bezetting met lang verlof mag zijn. […] Om de zaak nog meer op losse schroeven te zetten, gelast overste Bryan te Vianen in dezen tijd ook nog bataljons-oefeningen met de uitdrukkelijke bepaling dat er niemand met periodiek verlof mag gaan.

 

NRC, 1 juli 1915

Tijdelijke Chr. Mil. Tehuizen.

Dinsdagavond is in een der Nutszalen hier ter stede een vergadering gehouden van het Comité voor de oprichting van Tijdelijke Christelijke Militaire Tehuizen in Zuid-Holland.

De vergadering werd bijgewoond door de leden van het comité, alsmede door eenige afgevaardigden van verschillende Militaire Tehuizen en plaatselijke commissies.

Na opening der vergadering op de gebruikelijke wijze werd rapport uitgebracht over de in Hoek van Holland, ‘s Gravenzande, Boskoop en Vianen aangewende pogingen om te komen tot oprichting van een Tijdelijk Tehuis; Te Vianen hadden al deze pogingen tot gunstig resultaat geleid, eerstdaags zal het Tehuis geopend kunnen worden.

 

Middelburgsche Courant, 8 september 1915

EEN ZEPPELIN BOVEN ONS LAND. Hedenmorgen is boven abkoude, Amsterdam en andere plaatsen een luchtschip waargenomen dat door zijn vorm aan een zeppelin deed denken. Daar het mistig was kon men het niet goed onderscheiden. Toen het zich boven Abkoude bevond klaarde de mist eenigszins op, waarop het luchtschip, dat uit het Zuid-Westen kwam, weer terugvoer. Het was toen ongeveer half zeven. Omtrent het luchtschip vernemen we uit Den Haag, dat het in Westelijke richting dreef en naar het Zuiden verdween. Het werd nog waargenomen te Haarlem, Hilversum, Vianen, ’s Hertogenbosch, Breda, Tilburg, Ginneken. Boven Hedel zakte het een eind. Toen werd een Duitsche vlag waargenomen.

Rotterdamsch Nieuwsblad, 24 maart 1916

De gasfabriek te Vianen is stopgezet; de gasvoorraad is geheel verbruikt.

De Tijd, 24 mei 1916

De werkzaamheden aan de kapokfabriek te Vianen zijn stop gezet, doordat de uitvoer van kapok is verboden.

Door de marechaussee zijn te Vianen in beslag genomen 3 wagens wittebrood, afkomstig van een drietal bakkers te Hagestein, die dat brood te Vianen aan hunne klanten wilden bezorgen. Het in beslag genomen brood werd door Vianensche bakkers opgekocht en wederverkocht aan hunne klanten.

 

De Tijd, 4 juni 1917

Te Vianen staakten de melkboeren. Toen gedreigd werd met inbeslagneming der melk kozen zij de wijste partij en gingen de melk weer bezorgen, nu zelfs voor 12 in plaats van voor 13 cent per liter.

 

Het Volk, 27 juni 1918

Militaire tegenwerking.

Namens het hoofdbestuur van den Bond van Ned. Dienstplichtigen schrijft men ons:

Door het hoofdbestuur is dezer dagen een verkiezingsnummer uitgegeven van ,De Reveille”, met de bedoeling door ruime verspreiding de militaire Kiezers op te wekken bij de a.s. verkiezingen rood te stemmen.

Dit schijnt den waarnemenden kommandant van het detachement G.S. K. te Vianen, de res. 2e luit. Eckhard, een doorn in het oog te zijn. Althans, nadat hem namens de afdeeling van den bond een exemplaar ter inzage was verstrekt, verbood hij de verspreiding er van, omdat er volgens hem uitdrukkingen in voorkwamen die niet in een kompagnie thuis behoorden.

Op de vraag welke uitdrukkingen dat waren, werd geantwoord: “dat gaat je niet aan!”

Dat dit natuurlijk groote verbazing verwekt onder de leden van de afdeeling, valt te begrijpen. Ten eerste al omdat onze krant steeds eerst moet worden ingezien z.g. om na te gaan of er geen “verkeerde dingen” in staan, terwijl b.v. ,De Katholieke Militair” zonder moer verspreid mag worden. En bovendien omdat dit nummer voornamelijk uit bijdragen van de voormannen der Partij, o.a. Troelstra, Kleerekoper, Ter Laan en Gerhard, bestond.

– Dat den eisch van den bond, n.l. vrijheid van politieke meeningsuiting, verspreiding en lezen onzer geschriften, geen sinecure is, blijkt uit bovenstaande voldoende.

 

Algemeen Handelsblad, 17 december 1918

Gasnood

In aansluiting aan haar circulaire van 12 December 1918 heeft de Rijkskolendistributie er verschillende keren op gewezen, dat over October en November te veel vetkolcn zijn verbruikt. Deze gasfabrieken zullen dus het eerst den terugslag ondervinden van den moeilijken toestand van de kolenvoorziening en zullen onverwijld afdoende maatregelen ter inhaling van het te veel verbruikte hebben te nemen. Het betreft de navolgende gemeenten: Aardenburg, Alkmaar, St. Anna Parochie, Arnhem Barneveld, Beverwijk, Boxtel, Brielle, Bussum, Castricum, Coevorden, Delft, Dirksland, Doesburg, Doetinchem, Drachten, Egmond, Eindhoven, Enkhuizen, Franeker, Goes, Gorinchem, Gorredijk, ‘s Gravendeel, Hansweert, Heemstede, Hellevoetsluis. ‘s-Hertogenbosch, Heusden, Hillegom, Huizen  (N.-H.), Kaatsheuvel, Katwijk, Krabbcndijke, Kruiningen, Leidschendam, Lemmer, Maarssen, Maassluis, Meppel, Middelburg, Middelharnis, Monnikendam, Montfoort, Noordwijk, Numansdorp, Nijkerk, Nijmegen, Oosterhout, Oostburg, Oudenbosch, Oude Pekela, Oude Tonge, Oudewater, Purmerend, Ravensteyn, Roosendaal, Rijssen, Schagen, Scherpenzeel, Schoonhoven, Schoten, Sliedrecht, Steenwijk, Terschelling, Tiel, Tilburg, Tzummarum, Uithuizen, Venlo, Vianen, Vlissingen, Voorburg, Vught, Waalwijk, Waddinxveen, Warmenhuijzen, Wassenaar, Watergraafsmeer, Weesp, Wemeldinge, Winschoten, Woerdcn, Yerseke, IJsselsteyn, Zalt-Bommel, Zierikzee, Zwijndrecht.